HIKMAT


​​Olim – kitoblardan ko‘p narsani biladigan odam,
o‘qimishli – o‘z davrining jamiki bilim va ko‘nikmalarini egallagan kishi,
ma’rifatli esa hayotning ma’nosini anglagan shaxs.

Lev Tolstoy